Чешский «Мемориал». Возвращение имен-2020


Источник

31.10.2020

Каждый год 29 октября, накануне всероссийского Дня памяти жертв политических репрессий, мы вспоминаем имена жертв советского государственного террора. Среди миллионов этих жертв — тысячи чехов и граждан Чехословакии. В этом году мы прочитали 60 имен.

Пандемия коронавируса в этом году помешала нам встретиться лично на нашем традиционном месте возле пражского мемориала жертвам коммунизма на Уезде. Поэтому мы перенесли мероприятие в онлайн-пространство. Каждый желающий сам записал и разместил вот здесь короткое видео, где зачитывал имя и короткую биографию расстрелянного в СССР чеха.

Чехов (и чехословацких граждан) в СССР было расстреляно более 1350 - большая часть из них во время террора 1937-1938 гг. Их арестовывали по сфабрикованным обвинениям, которые чаще всего были связаны именно с их национальностью. Среди жертв оказались и представители чешской диаспоры, рожденные уже в СССР, и эмигранты из Чехословакии.

Множество имен известно нам только благодаря базам данных общества "Мемориал": именно оттуда мы брали информацию для мероприятия. Некоторые имена и истории были полностью забыты и никогда не звучали раньше. Наши участники впервые озвучили их публично, чему мы очень рады.

“Возвращение имен” (http://october29.ru/return-of-the-names/) проходит каждый год одновременно во многих городах по всему миру, главным инициатором мероприятия является международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество ”Международный Мемориал”. В Чехии эту акцию уже в четвертый раз организовывает чешский филиал "Мемориала" совместно с Асссоциацией Gulag.cz.

Ниже вы сможете прочитать имена расстрелянных (на чешском языке):

Antonín Chaloupka
Narodil se roku 1891 v tehdejším Rakousku-Uhersku, ale pozd?ji ?il ve vesnici Nikolajevka na Altaji, kde pracoval jako obuvník v kolchoze „Velikij perelom“. Zat?en byl v b?eznu 1938 a popraven byl 8. srpna 1938 v Bijsku.

Alexandr Vav?ín
Narodil se roku 1893 ve vesnici ?echohrad na Ukrajin?, b?hem ruské ob?anské válce bojoval na stran? b?logvard?jc? ve Wrangelov? krymské armád?. Za to v ?ervnu 1931 odsouzen na 10 let v?zení na Soloveckých ostrovech. B?hem odpykání trestu byl v ?íjnu 1937 odsouzen k smrti a 1. listopadu 1937 byl v karelském Sandarmochu popraven.

Petr Benadík
Narodil se roku 1902 v dnešním Ma?arsku, pozd?ji ?il Prokopevsku na Sibi?i a pracoval ve Stalinov? šacht? zpracovávající koks. V ?ervnu 1938 byl zat?en a 19. listopadu 1938 byl popraven

Josef Hamza
Narodil se roku 1900 ve St?elicích, pozd?ji ?il v Irkutské oblasti v Sov?tském svazu a pracoval tam vedoucí splavování v lesním závod?. V listopadu 1937 byl zat?en a 29. zá?í byl v Irkutsku popraven.

Kvido Pet?í?ek
Narodil se jako ?ech roku 1885 v Luckém Újezd? v tehdejší Vit?bské gubernii, pozd?ji ?il v sibi?ské vesnici Gymil, kde se staral o kon? v kolchoze Karla Marxe. V kv?tnu 1938 byl zat?en a 4. listopadu 1938 byl v Irkutsku popraven.

Michal Pan?ík
Narodil se jako ?ech roku 1895 v Rumunsku, za první sv?tové války bojoval jako d?stojník v rakousko-uherské armád? v Hali?i, po ní byl sov?tskými ú?ady v?zn?n a podílel se na budování B?lomo?sko-baltského kanálu. V zá?í 1937 byl ješt? nadto obvin?n a 27. zá?í tého? roku byl v Karélii popraven.

Václav Ort
Narodil se v Sobotce, v letech 1919-1930 byl ?len Komunistické strany ?SR, pozd?ji ?il ve m?st? Kašira v Moskevské oblasti, kde pracoval jako obuvník v závod? Koopremont. Zat?en byl v únoru 1938 a obvin?n byl ze spol?ení s n?meckou rozv?dkou, z antisov?tské agitace a chválení situace pracovní t?ídy v kapitalistických zemích. Popraven byl 11. dubna 1938 v Moskv?.

Vladimír Dan?k
Narodil se roku 1887 jako ?ech v Novorosijsku. Celý ?ivot byl negramotný a pracoval na ?erno v závodn? „Krasnyj dvigat?l“ (rudý motor). V lednu 1938 byl zat?en a obvin?n z ú?asti na kontrarevolucioná?ském uskupení a za kontrarevolu?ní pora?eneckou agitaci. Popraven byl 3. b?ezna 1983.

Jaroslav Zají?ek
Narodil se roku 1909 v ?í?anech, pozd?ji ?il v Kirov? a pracoval tam jako vedoucí v elektrozávod? Komiterna. Zat?en byl za antisov?tskou agitaci a popraven byl 29. zá?í 1938.

Josef Mašek
Narodil se v ?eské vesnici St?ední Smr?ovka, pozd?ji ?il a pracoval v sovchozu „Krasnaja pojma“. V prosinci 1937 byl zat?en a obvin?n z kontrarevolucioná?ské a špioná?ní ?innosti. 16. ?ervna 1938 byl v Moskv? popraven.

Henrich Ková?
Narodil se roku 1888 jako ?ech v dnešním Rakousku. Pozd?ji ?il v Novosibirsku, kde pracoval jako hlída? v podniku Gorpotrebcojuz. V prosinci 1937 byl zat?en a obvin?n z p?íslušnosti k špionsko-diverzní organizaci a 28. ledna 1938 byl v Novosibirsku popraven.

Vasilij Karásek
Narodil se roku 1888 v Borohrádku, pozd?ji ?il v Pervouralsku a pracoval tam jako ?editel loutkového divadla. Zat?en byl v prosinci 1937 a popraven 15. ?íjna 1938.

Maxim Hedvábník
Narodil se roku 1876 jako ?ech v Kišin?vu, pozd?ji ale ?il v Irkutsku, kde pracoval jako zahradník. V ?íjnu 1937 byl zat?en a 26. b?ezna 1938 byl v Irkutsku popraven.

Ludovít Tarnovský
Narodil se roku 1901 v Novém Ji?in?, pozd?ji ?il v sov?tském Sverdlovsku, kde pracoval jako kade?ník. V kv?tnu 1937 byl zat?en a 23. ?íjna 1937 byl popraven.

František Kašpárek
Narodil se roku 1888 v ?echách, pozd?ji ?il v Omsku a pracoval v tamní obuvnické díln?. V ?ervenci 1937 byl zat?en a 29. ?íjna 1937 byl v Omsku popraven.

Alexandr Kašpar
Narodil se roku 1895 jako ?ech v Rize, pozd?ji ?il v Novosibirsku a pracoval tam jako vedoucí výrobní skupiny v závod? Sibstrojpu?. V prosinci 1937 byl zat?en a obvin?n z ú?asti v kadetsko-monarchistické organizaci „Sojuz Spasenija Rosiji“ ( Svaz pro záchranu Ruska). 25. prosince 1937 byl v Novosibirsku popraven.

Leopold Gajdoš
Narodil se roku 1893 v Bu?ovicích, pozd?ji ?il v obci Listveni?noe u jezera Bajkal, kde pracoval jako topi? v Jaroslavského lod?nici. Zat?en byl v b?eznu 1938 a popraven byl 5. ?íjna 1938 v Irkutsku.

Josef Malý
Narodil se v roce 1901 jako ?ech ve vesnici Kroš?ja na Ukrajin?, pozd?ji ?il na Urale, kde pracoval jako lesník. Zat?en byl v prosinci 1937 a popraven byl 11. února 1938.

Julius Rastica
Narodil se roku 1875 v Skalici. V letech 1896-1897 byl ?lenem socialistické strany v Budapešti, potom odjel do Ameriky, kde ?il do 20. let a byl ?lenem anarchistické strany nejprve v New Yorku a potom v ji?ní Americe. V roce 1935 se p?est?hoval do vesnice Šira v Chakaské oblasti na ji?ní Sibi?i, kde pracoval jako truhlá?. V lednu 1938 byl zat?en a 2. srpna 1938 v Minusinsku byl popraven.

Konstantin Zahradník
Narodil se roku 1910 jako ?ech v Kyjev?, pozd?ji ?il v karelské Kemi, kde pracoval jako ekonom. V lednu 1938 byl zat?en a 20. dubna 1938 byl popraven.

Vincent Vágner
Narodil se roku 1894 v ?eské vesnici Bohemka na Krymu, jeho sociální status v záznamu je “rolník a kulak”. Pozd?ji ?il v Magnitogorsku, kde byl v únoru 1938 zat?en a 23. listopadu 1938 popraven.

Vladislav Mánek
Narodil se roku 1903 v Mikul?icích, pozd?ji ?il v Leningradu a pracoval ve zdejší Molotovov? továrn?. Zat?en byl v únoru 1938 a popraven byl v Leningradu 9. ?ervence 1938.

Václav ??árský
Narodil se roku 1887 v Praze, pozd?ji ?il a pracoval jako bankovní inspektor v Mamadyši. Zat?en byl v listopadu 1937 a popraven byl 11. ledna 1938 v Jelabuze.

Gertruda Arosevová
Narozena v roce 1909 v Praze, ve 30. letech ?ila se svým mu?em v Moskv?. Zat?ena v lednu 1937 a obvin?na za špioná? a ú?ast v teroristické organizaci. 2. prosince 1937 v Moskv? popravena.

Jaroslav Justl
Narodil se v roce 1896 jako ?ech v Irkutské oblasti, pozd?ji ?il v Vylkovu na Altaji a pracoval jako ?editel Kulundinského lesního závodu. V ?ervnu 1938 byl zat?en a 2. listopadu 1938 byl popraven.

Petr Gerasimovi?
Narodil se roku 1893 v Kn??nicích, pozd?ji ?il v Minsku, kde pracoval v politické funkci a byl ?lenem komunistické strany SSSR. V srpnu 1937 byl zat?en a odsouzen za ?lenství ve špioná?ní organizaci a 21. ledna 1938 byl v Minsku popraven.

Miroslav Holubec
Narodil se roku 1894 v Kup?ev? na ukrajinské Volyni, pozd?ji ?il v sibi?ské vesnici Sosnovka a byl zam?stnaný v kolchoze „Kres?janin“. V lednu 1938 byl zat?en a obvin?n z p?íslušnosti k diverzní povstalecké organizaci. 3. b?ezna 1938 byl v Novosibirsku popraven.

Barbora Sojková
Narodila se roku 1889 v Marjanovce na Ukrajin?, pozd?ji ?ila v Permské oblasti jako ?ena v domácnosti. Zat?ena byla v prosinci 1937 a popravena byla 15. února 1938.

Ond?ej Šagát
Narodil se roku 1896 v ?echách, pozd?ji ale ?il v Moskv?. V roce 1936 byl zat?en a obvin?n z ?lenství v kontrarevolu?ní záškodnické skupin?. Popraven byl 5. ?ervna 1938.

Vasilij Aleksandrovi?
Narodil se roku 1896 jako ?ech v obci Deš?enka v B?lorusku, pozd?ji ?il v Minsku a pracoval tam jako vozka. V ?ervenci 1938 byl zat?en a obvin?n jako agent polské rozv?dky a 25. zá?í 1938 byl v Minsku popraven.

Ivan Benda
Narodil se roku 1897 v obci Drozdovo, pozd?ji ?il v uralském Ni?ním Tagilu a pracoval v místním metalurgickém závod? jako architekt. V listopadu 1937 byl zat?en a 31. ledna 1938 byl v Ni?ním Tagilu popraven.

Pavel ?ermák
Narodil se ?ech?m v roce 1875 ve m?st? Ozugreti v dnešní Gruzii. Pozd?ji ?il v tehdejším Leningradu a pracoval tam jako ú?etní. Zat?en byl v lednu 1938 a popraven byl 22. kv?tna 1938 v Leningradu.

Anna Raudzepová
Narodila se roku 1888 v Praze, pozd?ji pracovala jako u?itelka v Jaroslavské oblasti v Sov?tském svazu. Zat?ena byla v lednu 1938 a popravena byla 23. února 1938.

Antonín Tou?ímský
Narodil se roku 1895 v Praze, pozd?ji ?il ve m?st? Rubljovo blízko Moskvy. Zat?en byl v b?eznu 1938 a pozd?ji byl odsouzen za ú?ast v kontrarevolu?ní špionsko-diverzantské a teroristické organizaci a 14. ?ervna 1938 byl v Moskv? popraven.

Ivan Jirsák
Narodil se roku 1910 v ?eské vesnici Nová Bohemka v tehdejší Samarské gubernii, pozd?ji ?il v Karélii a pracoval tam jako peka?. V zá?í 1937 byl zat?en a 15. zá?í 1937 popraven.

Karel ?áp
Narodil se v ?eské diasporní vesnici ?echy v Kujbyševské oblasti, kde ?il celý ?ivot a pracoval v kolchozu. Zat?en byl v ?ervenci 1937 a popraven 27. zá?í 1937 v Kujbyševu.

Josef Zimmerman
Narodil se 25. ledna 1885 jako ?ech v ruském Novorosijsku. Pracoval jako záme?ník a v roce 1927 byl obvin?n za špioná?, ukrývání p?eb?hlík? ze zahrani?í a kontrarevolu?ní agitaci a byl odsouzen k p?ti letem v?zení. V ?íjnu 1937 byl zat?en znovu a tentokrát obvin?n z aktivní kontrarevolu?ní agitace proti stachanovskému progresu a stalinskému z?ízení. Popraven byl 27. listopadu 1937.

Václav Cigroš
Narodil se roku 1899 jako ?ech na Ukrajin?, pozd?ji v Irkutské oblasti, kde pracoval jako desátník v lesním závod?. V b?eznu 1938 byl zat?en a 16. ?íjna 1938 byl popraven.

Vladimír Halama
Narodil se roku 1896 v Bujanovicích, pozd?ji pracoval v jako záme?ník v Morjakovce v Sov?tském svazu. Zat?en byl v listopadu 1937 a popraven byl 19. ledna 1938.

František Karásek
Narodil se roku 1888 v Borohrádku, pozd?ji ?il v Pervouralsku a pracoval tam jako ?editel loutkového divadla. Zat?en byl v prosinci 1937 a popraven 15. ?íjna 1938.

Kate?ina Pat?rová
Narodila se roku 1903 v Praze, pozd?ji ?ila v ?eljabinsku. Zat?ena byla v ?ervenci 1937 a popravena byla 6. dubna 1938.

Ivan Reichel
Narodil se roku 1890 ve Vilniusu v tehdejším Polsku, pozd?ji ?il v Jaroslavské oblasti a pracoval tam jako u?itel fyziky. Zat?en byl v lednu 1938 za kontrarevolu?ní ?innost a popraven byl 23. února 1938.

František Valchá?
Narodil se roku 1890 v Praze, pozd?ji ?il v Moskv? a pracoval tam jako ?editel organizace Gastronom. Zat?en byl v dubnu 1938 za ú?ast v diverzn?-teroristické organizaci a popraven byl 20. ?ervna 1938 v Moskv?.

Antonín Urban
Narodil se roku 1906 v Novém Byd?ov?, pozd?ji ?il v Moskv? a p?sobil tam jako architekt, taky byl ?lenem Komunistické strany Sov?tského svazu. Zat?en byl v b?eznu 1938 za špioná? a 7. ?ervna 1938 byl v Moskv? popraven.

Ivan Svoboda
Narodil se roku 1886 v Brn? a pozd?ji pracoval jako obsluha stroj? v irkutském Kujbyševov? závod?. Zat?en byl v únoru 1938 a popraven 15. srpna 1938 v Irkutsku.

Ond?ej Fajman
Narodil se v roce 1876 v Semidubech na Volyni, pozd?ji ?il v Mil?juši v Irkutské oblasti a pracoval tam jako mlyná? v kolchoze „Prvního máje“. Zat?en byl v lednu 1938 a obvin?n byl z ú?asti v diverzní organizaci. Popraven byl 3. b?ezna 1938.

Vilém Liška
Narodil se roku 1870 v Salzbrunu v tehdejším N?mecku, pozd?ji ?il v Novosibirsku a pracoval tam jako technik v továrn?. Zat?en byl v ?ervenci 1937 a obvin?n byl z ú?asti v n?mecké rozv?dce a za organizování teroristických útok? na Stalina. Popraven byl 19. ?íjna 1937.

Kate?ina Kotrbová
Narodila se roku 1898 jako ?eška v Moskv?, pozd?ji ?ila v Novgorod? jako ?ena v domácnosti. Zat?ena byla v ?ervenci 1938 a popravena byla 8. ?íjna 1938 v tehdejším Leningradu.

Alois Chytil
Narodil se roku 1897 v ?echách, pozd?ji ?il v Bijsku na Altaji, kde pracoval jako zástupce hlavního ú?etního silnice ?ujský trakt. V únoru 1937 byl zat?en a 15. listopadu 1937 byl v Barnaulu popraven.

Josef Dlouhý
Narodil se roku 1885 ve Vysokém na Ukrajin? a pozd?ji ?il a pracoval v Irkutské oblasti jako lesní d?lník. Zat?en byl v kv?tnu 1938 a popraven byl v listopadu 1938 v Irkutsku.

Václav Bárta
Narozen v roce 1884 v Praze, pracoval jako dezinfektor v pracovní kolonii v Irkustké oblasti na Sibi?i, zat?en v kv?tnu 1938 a 15. ?ervna 1938 v Irkutsku popraven.

Ferdinand Šimá?ek
Narodil se v roce 1892 v Mikulovicích, pozd?ji ?il ale v Pavlovské Slobod? v Moskevské oblasti, v letech 1924-1932 byl ?lenem Komunistické strany SSSR. Zat?en byl v b?eznu 1938 a pozd?ji byl odsouzen za špioná? ve prosp?ch Polska a za p?ípravu zni?ení elektrárny. Popraven byl 23. ?ervna 1938 v Moskv?.

Rozálie Nikolajevská
Narodila se roku 1897 v Tuchlovicích, pozd?ji ?ila v Chabarovsku na hranicích Sov?tského svazu a ?íny a pracovala v radioškole. Zat?ena byla v únoru 1937 a popravena byla 28. kv?tna 1938 v Chabarovsku.

V?ra Hilesová
Narodila se v roce 1902 v Sofiivce na Volyni. Pracovala v Marxov? kolchozu v Novosibirské oblasti. Zat?ena v lednu 1938, obvin?na z diverzní ?innosti a 3. b?ezna 1938 popravena.

Josef Pr?ša
Narodil se roku 1905 v Ivanovy?i na Ukrajin?, pozd?ji ?il v Irkutské oblasti a pracoval tam jako desátník místního lesního závodu. Zat?en byl v ?ervnu 1938 a popraven byl 1. listopadu 1938.

Zikmund Albert
Narodil se roku 1886 v Ji?ín?, pozd?ji ?il v Moskv? a pracoval tam jako vedoucí odboru univerzit a technických škol pro sport a t?lovýchovu a byl ?lenem komunistické strany Sov?tského svazu. V ?íjnu 1937 byl zat?en a obvin?n z ú?asti v teroristické organizaci. Popraven byl 25. dubna 1938 v Moskv?.

Karel Novotný
Narodil se roku 1896 ve Vršovicích, v letech 1923-1935 byl ?lenem Komunistické strany ?eskoslovenska. Pozd?ji ?il v Moskv?, kde pracoval jako záme?ník v místním Kaganovi?ov? závod?. Zat?en byl v únoru 1938 za ší?ení špioná?ních informací a plakát? v továrn? a popraven byl 7. dubna 1938.

Josef Baláš
Narodil se roku 189 v ?eské vesnici ?echohrad na Ukrajin?. B?hem ob?anské války bojoval ve Wrangelov? krymská armád? a na základ? toho byl v roce 1930 odsouzen na 10 let v pracovním tábo?e. B?hem odpykávání trestu na Soloveckých ostrovech byl v roce 1937 obvin?n a 11. listopadu 1937 v Sandarmochu v Karélii popraven.

Václav Lauda
Narodil se roku 1897 v polském m?st? Zawiercie, které nále?elo tehdejšímu Rusku. Pozd?ji ?il v Moskv?, kde pracoval jako mistr ve fabrice Sakko i Vancetti. Zat?en byl v únoru 1938 a obvin?n byl ze spolupráce s ?eskoslovenským velvyslanectvím a poskytováním informací o fabrice. Popraven byl 7. dubna 1938 v Moskv?.

Поделиться:

Также рекомендуем почитать:
| АНДРЕЙ САХАРОВ. Виртуальный музей
| А.Д. Сахаров — 100 лет
| Украли жизнь, теперь украли имена. Вандалы в форме дворников опять похитили таблички «Последнего адреса» в Екатеринбурге
История строительства Камского целлюлозно-бумажного комбината и г. Краснокамска в 1930-е гг.
По местам спецпоселений и лагерей ГУЛАГа
«Вместе!»
| Если ты ссыльный
| «Не для того везли, чтобы освободить…»
| Главная страница, О проекте

blog comments powered by Disqus